РЕСПУБЛИКАСЫНЫН САЛАМАТТЫК САКТОО СИСТЕМАСЫНЫН УЮМДАРЫНДА ПЕРСОНАЛДЫ БАШКАРУУНУН СОЦИАЛДЫК-ПСИХОЛОГИЯЛЫК МЕТОДДОРУН КОЛДОНУУ ЖОЛДОРУ

ПЕРСИАНОВ Д.В.


ЖҮРӨКТҮН РЕМОДЕЛДЕШҮҮ РИСКИН БААЛООДОГУ ШАНСТАРДЫН КАТЫШЫ ЖҮРӨК-ТАМЫР ООРУЛАРЫ БАР ПАЦИЕНТТЕРДЕ

ЖАРЫЛКАСЫНОВА Г.Ж., ГАНИЕВА Ш.Ш.


БИЛИАРДЫК ЖОЛДОРДУН ФУНКЦИОНАЛДЫК БУЗУЛУШТАРЫ ЖЕЛЕЭРГЕН ЖАНА УЛЬЦЕРАТИВДҮҮ ЗЫЯНДАНУУЛАР МЕНЕН ООРУГАН БАЛДАРДА

КОЖОНАЗАРОВА Г.К.


ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ РОЛЬ МАТРИЧНОЙ МЕТАЛЛОПРОТЕИНАЗЫ-9 У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ, АССОЦИИРОВАННОЙ С ОСТЕОПОРОЗОМ И САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА

ЧЫҢГЫШПАЕВ Д.Ш., ШИЛОВ С.Н., БЕРЕЗИКОВА Е.Н., МОЛОКОВ А.В., УЗАКОВ О.Ж., ЕФРЕМОВ А.В.


ГУМАТТЫК ПРЕМИКСТЕРДИН ОРГАНИКАЛЫК-МИНЕРАЛДЫК НЕГИЗГИ КОМПОНЕНТТЕРИН АЛУУ

КЕРИМБАЕВА А.Д., МАМБЕТЖАНОВА Н.Н., ЗАРИПОВА А.А.


КУРЧАК КОРОНАРДЫК СИНДРОМДУН ИММУНОЛОГИЯЛЫК ЖАНА ГЕМОДИНАМИКАЛЫК ПРЕДИКТОРЛОРУ

МУХАМЕДОВА М.М., ЖАРЫЛКАСЫНОВА Г.Ж.