БИЛИАРДЫК ЖОЛДОРДУН ФУНКЦИОНАЛДЫК БУЗУЛУШТАРЫ ЖЕЛЕЭРГЕН ЖАНА УЛЬЦЕРАТИВДҮҮ ЗЫЯНДАНУУЛАР МЕНЕН ООРУГАН БАЛДАРДА

КОЖОНАЗАРОВА Г.К.

Негизги сөздөр:


БАЛДАР, ДИСКИНЕЗИЯ, ӨТ КАП, БИЛИАРДЫК ЖОЛДОР, ЭРОЗИЯЛЫК ЖАНА УЛЬЦЕРАТИВДҮҮ ЗЫЯНДАНУУЛАР, ТАМАК СИҢИРҮҮ ЖОЛДОРУ

Кыскача мазмуну:


Киришүү. Билиардык дисфункция - бул органикалык бузулуунун белгилери жок өт кап, өт жолдору жана алардын сфинктерлеринин кинетикалык-тонустук дисфункциясынан улам пайда болгон клиникалык симптомдор комплекси. Ар түрдүү авторлордун маалыматы боюнча, балдардын тамак сиңирүү системасынын ооруларынын түзүмүндө билиардык жолдордун функционалдык бузулууларынын таралышы 25тен 90%га чейин жетет. Изилдөөнүн максаты - тамак сиңирүү системасынын эрозиялык жана ульцеративдүү бузулуштарында билиардык системанын функционалдык бузулууларынын таралышын изилдөө.

Материалдар жана ыкмалар. Изилдөө 2015-2022-жылдары Улуттук энелер жана балдарды коргоо борборунун гастроэнтерология бөлүмүндө жана Ош облустук балдар ооруканасынын гастроэнтерология бөлүмүндө жүргүзүлгөн. Тамак сиңирүү жолдорунун эрозиялык жана ульцеративдүү оорулары (ЭУО) менен ооруган пациенттер үзгүлтүксүз тандоо ыкмасы менен тандалган. Жалпы 2249 пациент текшерүүдөн өткөн, анын ичинен 1643 медициналык тарыхы ретроспективдүү анализден өткөн. Билиардык жолдордун патологиясын аныктоо үчүн клиникалык көрүнүш жана функцияны аныктоо менен өт кап жана билиардык жолдордун ультраүн изилдөөсү жүргүзүлгөн.

Жыйынтыктар. Тамак сиңирүү жолдорунун ар кайсы бөлүктөрүнүн эрозиялык жана ульцеративдүү бузулуулары менен ооруган балдардын 50%дан ашыгы өт каптын дүүлүгүү симптомдорун көрсөтүшкөн. Ошол эле учурда билиардык системанын ультраүн изилдөөсүндө объективдүү изилдөөдө аныкталгандарга караганда билиардык системанын дискинетикалык көрүнүштөрү менен дагы 414 бала табылган. Дискинетикалык көрүнүштөрү бар балдардын контрольдук тобунда 43,4% болгон, бул тамак сиңирүү системасынын былжыр челинин сезгенүү-деструктивдүү бузулуулары менен ооруган балдардын тобуна караганда бир топ аз. Бардык изилденген топтордо негизинен гипотониялык-гипокинетикалык дискинезия формасы аныкталган.

Корутундулар. Бул изилдөөлөр билиардык системанын функционалдык бузулууларынын балдардын сезгенүү оорулары менен жогорку ассоциациясын айкын көрсөтүп турат, бул тамак сиңирүү системасынын эрозиялык жана ульцеративдүү бузулуштарында вегетативдик жөнгө салуунун бузулушунун жана висцеро-висцералдык рефлекстердин далили болуп саналат.