Plus uno verum esse non possit

Илимий-практикалык конференция - бул илимдин, методиканын жана практиканын ар кандай маселелерин талкуулоо жана аларды чечүү боюнча сунуштарды иштеп чыгуу максатында өткөрүлүүчү иш-чара. Илимий-практикалык конференцияны биз окутуучулар менен студенттердин ортосундагы өз ара аракеттенүүнүн натыйжалуу формаларынын бири болуп, алардын изилдөө иштерин уюштуруунун зарыл этабы деп эсептейбиз.  Жүргүзүлгөн изилдөөлөр боюнча отчетторду даярдоодо көндүмдөргө ээ болуу, алынган натыйжаларды жалпыга тааныштыруу жана аларды илимий-практикалык конференцияда негиздөө көндүмдөрү студенттердин рефлексиялык маданиятын, коммуникативдик көндүмдөрүн калыптандырууга өбөлгө түзөт. Изилдөө иштерин башкаруу жана студенттерди илимий-практикалык конференцияга даярдоо окутуучулар менен  алардын студенттеринин илимий-педагогикалык кызматташтыгын чыңдайт.


IV Ежегодная научно-практическая конференция

"Миниинвазивная и инновационная кардиохирургия"
19-21 мая 2021 года


I International Interinstitutional Science and Practice Conference on

"Innovation is medical science and education" Bishkek, Kyrgyz Republic
May 15-19, 2018


IV International Interinstitutional Science and Practice Conference on

"Innovation is medical science and education" Bishkek, Kyrgyz Republic
October 23-24, 2020


International Science and Practice Conference

"110 years to the academician Isa Akhunbaev" Bishkek, Kyrgyz Republic
May 15-19, 2019


III International Interinstitutional Science and Practice Conference on

"Innovation is medical science and education" Cholpon-Ata, Kyrgyz Republic
October 17-19, 2019


Science and Practice Conference

"Pitfalls in surgery and transplantation" Bishkek, Kyrgyz Republic
Feburary 13, 2020


Refresher course on

"Innovative approaches to the management of medical organizations" Bishkek, Kyrgyz Republic
October 14-16, 2019