АВТОРЛОРГО

АВТОРЛОРГО

Кол жазманы тапшыруу үчүн, басылмалардын талаптары менен таанышып, басма менен автордун (авторлордун) ортосундагы келишим формасын толтурушуңуз керек. Басылма кош жабык рецензиядан өтүп, редакциялык кеңештин бекитүүсүнөн кийин, жарыялоого кабыл алынат.

 

РЕЦЕНЗИЯЛОО ЖАНА ЖАРЫЯЛОО АКЫСЫЗ


Урматтуу кесиптештер! 
Кол жазманы даярдоого жана жарыялоого тапшырууга талаптар

 

Кол жазманы "Евразиялык медициналык  журналына" жарыялоого даярдап жатканда, авторлордон биздин басылмадагы кабыл алынган эрежелерди сактоосун суранабыз. Алар Эл аралык медициналык редакторлор комитети тарабынан иштелип чыккан "Биомедициналык журналдарга берилген кол жазмаларга бирдиктүү талаптарды" http://icmje.org/recommendations// эске алуу менен түзүлөт.

Кол жазмаларды жарыялоо шарттары

Бардык кол жазмалар онлайн режиминде ЖУРНАЛДЫН www.eamj-ism.com сайтына же eurasian.med.jour@gmail.com почтасына  жөнөтүлөт
Берилген учурда, кат алышуу үчүн автордун толук байланыш маалыматтары (иштеген жери, почта / почта дареги, электрондук почта дареги жана телефон номерлери) талап кылынат. Бардык авторлоштордун аты-жөнү, электрондук почта даректери жана мекемеге таандыктыгы талап кылынат. Кошумча талаптар төмөндө ушул нускамада келтирилген. Изилдөөнүн ар кандай түрлөрү үчүн төмөнкү жетектѳѳчү принциптер колдонулушу керек: Рандомизацияланган сыноолор үчүн CONSORT (http://www.consort-statement.org/), STROBE обсервациялык изилдѳѳлѳр үчүн
(https://strobe-statement.org/index.php?id=strobe-home), PRISMA систематикалык обзорлор үчүн (http://prisma-statement.org/),  метаанализдер жана  диагностикалык тактыкты изилдѳѳ үчүн STARD https://www.equator-network.org/reporting-guidelines/stard/)  жана клиникалык учурларды сүрѳттѳ үчүн  CARE (https://www.equator-network.org/reporting-guidelines/care/). 
Мурда жарыяланбаган жана башкалардын автордук укуктарын бузбаган оригиналдуу материалдар гана каралат. Бардык макалалар "Антиплагиат" тутумунда текшерилет; макаланын текстинин уникалдуулугу 70% дан кем болбошу керек. Эгерде Евразиялык медициналык  журналга жөнөтүлгөн кол жазманын текстинин маанилүү бөлүгү "башка басма жана электрондук басылмаларда ачыкка чыкса, анда макала басмадан алынып салынат. Жарыялоого арыз берген макалалар так түзүмдүү, актуалдуу, илимий жаңылыкка ээ болушу керек, милдеттердин (көйгөйлөрдүн) баяндалышы, авторлор тарабынан алынган методологияны жана изилдөөнүн негизги натыйжаларын, ошондой эле корутундуларды (тыянактарды) камтышы менен ушул журналды жасалгалоонун эрежелерин сакташы керек. Бардык кол жазмалардын авторлору Илимий редакторлор жана жарыялоочулар ассоциациясынын декларациясын  жана “Илимий басып чыгаруунун этикалык принциптерин” сакташы керек.

Басманын автору менен авторлорунун ортосундагы келишим.
Жарыялоого талаптар