ГЛАУКОМА ЧОҢДОРДУН ЖАНА 14 ЖАШКА ЧЕЙИНКИ БАЛДАР АРАСЫНДА КӨЗДҮН СОЦИАЛДЫК МААНИЛҮҮ ООРУСУ

Оморова Г.К.

Аннотация
Корутунду. Глаукома көздүн көрүүсүнүн кайрылбастан жоголушунун себептеринин арасында алдыңкы орундардын бирин ээлейт, ошондуктан бул заманбап саламаттыкты сактоонун актуалдуу көйгөйлөрүнүн бири. ДССУ маалыматы боюнча, глаукома көз патологиясынын 5% чейин түзөт. 2020-жылга чейин оорулуулардын саны 5,9 млн. чейин көбөйүп жана 5,3 млн. адам баштапкы глаукоманын кесепетинен көздүн көрүүсүн жоготушат. Баштапкы майыптыктын себептеринин катарында глаукома 20-28% түзүү менен узак жылдар бою кыйла жогорку деңгээлде сакталып калууда. 
Изилдɵɵнүн максаты: 2014-2018-жылдар аралыгында ар кандай курактык топтордо көздүн жана анын кошумчаларынын ооруӊдуулугунун, глаукоманын жайылышына талдоо жүргүзүү. 
Изилдɵɵнүн материалдары катары Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо Министрлигинин Республикалык медициналык маалымат борборунун 2014-2018-жылдар аралыгындагы статистикалык маалыматтары колдонулган. 
Жыйынтыктар жана аларды талкуулоо. Бул макалада автор менен Кыргыз Республикасында глаукоманын жайылуу динамикасы каралган. Жыйнакталган талдоонун негизинде, 2015, 2017 жана 2018-жылдардагы көрсөткүчтүн жогорулашынан турган көздүн жана анын кошумчаларынын, Кыргыз Республикасынын чоңдорундагы, өспүрүмдөрүндɵгү жана балдарындагы глаукома оорусунун тенденциясы аныкталды. Чоңдор жана өспүрүмдөрдүн арасындагы кɵздүн жана анын кошумчаларынын жалпы ооруӊдуулугунан көздүн глаукомасынын салыштырма салмагы изилденип жаткан жылдарда орто эсеп менен 6,5%, 14 жашка чейинки балдар арасында - 0,2% түздү.
Тыянактар. Кɵрсɵтүлгɵн мезгилде ар кандай курактык топтордо көздүн жана анын кошумчаларынын ооруӊдуулугунун жана ɵзгɵчɵ глаукоманын көбөйүү тенденциясы байкалган. 
Сунуштамалар. Эрте аныктоо, глаукома менен ооругандарды диспансердештирүү, ошондой эле калк арасында маалымат иштерин жүргүзүү боюнча чараларды күчөтүү керек.
Ачкыч сɵздɵр: кɵздүн жана анын кошумчаларынын оорулары, глаукома, ооруӊдуулук динамикасы, диспансердештирүү, жайылгандык.