БАТОН ЕС ИНСЕКТОАКАРИЦИДДИН ТААСИРИНИН АСТЫНДА КАНДЫН БИОХИМИЯЛЫК КӨРСӨТКҮЧТӨРҮНҮН ӨЗГӨРҮҮЛӨРҮ

М.А.Марупова, Ж.Т.Мамасаидов, Я.Х.Назарова

Аннотация
Бул макалада Өзбекстан Республикасынын Фергана өрөөнүндөгү бакчаларында колдонулган пестициддердин терс таасирлери талкууланат. Инсектоакарицид Батон ЕСтин курамы жана колдонулушу изилденген. Тамак-аш азыктарында жана башка объекттерде калдыктардын болушу менен байланышкан коркунучтарга көп көңүл бурулган. Батон ЕСтин эксперименталдык жаныбарлардын биохимиялык көрсөткүчтөрүнө тийгизген таасири далилденген. Жалпы белоктун синтезинин же ажырашынын төмөндөшү жана кандын сывороткасында азот жана пигменттик метаболизмдин жогорулашы аныкталган, бул инсектоакарициддик өнөкөт ууланууда боордун жана бөйрөктүн функционалдык абалынын бузулушун көрсөтүп турат.
Ачкыч сөздөр: пестицид, инсектоакарицид, Батон, креатинин, билирубин, АЛТ, АСТ, коррекция.