МЭЭНИН БАШТАЛГАН ШИШИГИ БАР БАЛАЛАРДЫН ОФТАЛМИКАЛЫК КАРАЖАСОО ЖАНА ВИЗУАЛДЫК КЕСЕПЕТТЕРИН ИЗИЛДӨӨ

К.Б. Ырысов, Б.А. Бекназарова, Алик кызы Э., Н.А. Мамазияева

Аннотация

Иштин максаты: Офтальмологиялык текшерүүгө стандарттуу протоколсуз жиберилген баш мээнин биринчи шишиги бар балдардын көрүү кесепеттерин изилдөө.

Материалдар жана методдор: Мээнин негизги шишиги бар бардык балдардын (0-18 жаш) медициналык документтери талданды. Биздин мекемеде офтальмологиялык текшерүүгө жиберилген бардык балдар педиатрлар жана/же нейро-офтальмологдор тарабынан текшерилген. Ар бир бейтап үчүн төмөнкү клиникалык маалыматтар чогултулду: шишик диагнозу коюлган учурда жаш курагы, жынысы, патологиялык диагнозу, алгачкы көрсөтүүдөгү негизги көйгөйлөр (анын ичинде көрүү көйгөйлөрү), шишиктин жайгашкан жери, хирургиялык резекциянын классификациясы, дарылоо ыкмалары жана жашоо.

Хамфри көрүү талаасынын тестирлөөсү, көздүн торчосунун нерв жипчесинин катмарынын (RNFL) оптикалык когеренттүү томографиясы (OCT) жана көздүн түбүнүн түстүү сүрөттөрү биргелешип иштеген бейтаптардан алынган.

Жыйынтыктар. Мээнин негизги шишиги менен жалпы 141 бейтап (73 [52%] эркек; орточо жашы [диапазону 0-18 жыл]) киргизилген. Жакында эле диагноз коюлган 100 адам жана кийинки текшерүүдөн өткөн 41 адам (мээнин шишиги изилдөөгө жазылганга чейин аныкталган). Шишиктин эң кеңири таралган түрү глиома болгон, ал эми башка түрлөрү (мисалы, эпендимома жана атиптик тератоиддик рабдоиддик шишиктер) азыраак кездешкен. Паренхиманын шишиктери менен ооругандар көбүрөөк, ал эми көрүү нервинин жана хиазма шишиктери менен азыраак болгон.

Көрүү курчтугунун төмөндөшү 37 бейтапта (54%) 1 же эки көзүндө байкалган, анын ичинен 68 адамдын 26сында (38%) амблиопия пайда болгон. Себептери 15 бейтапта (58%) ажыратуу (птоз, кератопатия жана/же катаракта), 11 пациентте страбизм (42%) жана 11 бейтапта (42%) сынуу каталары. Жетинчи баш нервинин шал оорусунан улам экспозициялык кератопатия 10 пациентте (15%) табылган, алардын ичинен 3 (30%) агрессивдүү дарылоону талап кылган (тарсоррафия же мүйүз кабыгынын трансплантациясы).

Корутунду. Мээнин шишиги бар балдардын көрүүсүнүн бузулушун диагностикалоого жана дарылоого дисциплиналар аралык комплекстүү мамиле жасоонун мезгили келди. Технологиядагы олуттуу жетишкендиктерди эске алуу менен, 3 жашка чейинки балдарда торчонун нерв жипчелеринин катмарынын жана ганглиондук клеткалардын комплексинин OCT анализи, адатта, педиатриялык жана/же нейро-офтальмикалык баалоону толуктайт.

Ачкыч сөздөр: мээнин алгачкы шишиктери, офтальмологиялык текшерүү, көрүү курчтугунун төмөндөшү, көрүү талаалары.