БАШ СООК НЕГИЗИНЕ КЕТКЕН МУРУН КОНДОЙУНУН ШИШИКТЕРИН АЛУУ УЧУН АР КАНДАЙ ХИРУРГИЯЛЫК ЫКМАЛАРДЫН МУМКУНЧУЛУГУ

Альфиса М. Орозалиева, Болат. Д. Шалабаев, Али Зишан, Зишан Мажид

Аннотация

Киришүү. мурун кондойунун шишиги баш соогунун негизине отуп кеткенде хирургиялык дарылоо кыйын, жана коркунучтуу, жана ото оор абалга алып келууго мумкун.

Ушул макаланын максаты – каптал ринотомиянын жана анын мандай конулуно отушуунун, жалпы ринотомия, Лаурс-Баллон хирургиялык ыкмаларынын мумкунчулукторун салыштырмалуу анализ кылуу. 

Материалдар жана ыкмалар. 37 учурда мурун кондойдон баш соок негизине отуп кеткен шишиги жогору айтылган хирургиялык ыкмалары менен толугу менен кесип алынды. Алардын бироосун-канат сымал-тандай козоногунун саркомасын гана алганга мумкунчулук болгон жок. Калган 7 учурда катуу мээнин катмарынын тешилген жерин, ликворея бар учурунда, мурун болукчосу менен жабылган ыкмасы натыйжалуу болду.

Жыйынтыктар.  Баш соок негизине кеткен мурун кондойундогу шишиктин, алардын анатомиялык ар кайсы жакта жайгашкандыгына карабастан жогору айтылган ар кандай хирургиялык жолу менен толугу менен алганга жол берди.

Ачкыч сөздөр: баш соок негизине отуп кеткен мурун кондойдогу шишиктер, баш соок негиздин  шишиктерин хирургиялык дарылоосу.