COVID-19 ПАНДЕМИКАСЫНДА КЫРГЫЗСТАНДА ЖАНА КАЗАКСТАНДА ЖАШАГАН РЕПОНЕНТТЕРДИН АРАСЫНДАГЫ КЫЙЫНЧЫЛЫКТЫН ТҮЗҮЛҮГҮНҮН ЖАНА КЫЙЫНЧЫЛЫКТЫН ДЕҢГЭЭЛИНИН САЛЫШТЫРЫЛГАН МҮНӨЗҮ

О.Ж. Узаков, С.Ю. Комиссарова, А.Т. Алымкулов, Керималы к. М.

Аннотация

Киришүү. Учурда COVID-19 пандемиясы дүйнөнүн бардык калкы үчүн актуалдуу жана социалдык маанилүү көйгөй болуп саналат, бул анын масштабы, жугуштуулугу, козгогучтун тымызындыгы жана натыйжалуу алдын алуучу каражаттардын (вакцинанын) жана натыйжалуу терапиялык методдордун жоктугу менен түшүндүрүлөт. бул инфекция менен күрөшүү. Ковид-19 пандемиясын баалоонун негизги параметрлеринин бири бул калктын психоэмоционалдык жана психологиялык ден-соолугу деп ишенимдүү айта алабыз.

Иштин максаты. карантиндик шартта жана COVID-19 эпидемиясынын кесепетинен улам Кыргызстанда жашаган адамдардын тынчсыздануу бузулууларын баалоо жана аларды Казакстандын жашоочулары менен салыштыруу.

Материалдар жана ыкмалар. Макалада COVID-19 эпидемиясын иштеп чыгуу, карантиндик чараларды киргизүү жана өзгөчө кырдаал учурунда 832 адам катышкан сурамжылоонун жыйынтыгы келтирилген. Сурамжылоого C.D.Spielberger шкаласы боюнча тынчсыздануу бузулууларын аныктоого байланыштуу суроолор камтылган. Карантиндик иш-чараларга жана адамдардын ортосундагы байланыштын чектелишине байланыштуу, изилдөө онлайн анкеталык ыкма менен жүргүзүлдү. Респонденттерди тандоо туш келди жана үзгүлтүксүз тандоо ыкмасы менен жүргүзүлдү.

Жыйынтыктар. Сурамжылоонун жыйынтыгы көрсөткөндөй, Кыргызстандын өкүлдөрүнүн арасында реактивдүү тынчсыздануу деңгээли жогору. Ал эми, Казакстан Республикасынан келген сурамжылоого катышкандардын көпчүлүгүндө орточо реактивдүү тынчсыздануу болгон.

Табылгалар. Изилдөө көрсөткөндөй, COVID - 19 эпидемиясынын өнүгүшү 17-25 жаштагы жаштардын психоэмоционалдык абалына олуттуу таасир тийгизген.

Ачкыч сөздөр. респонденттер, коронавирустук инфекция, тынчсыздануу бузулуулары, реактивдүү тынчсыздануу, жеке адамдын тынчсыздануусу, эпидемия.